Duyurular

İç Tüzük

KEPEZ BELEDİYESİ
ÇOCUK MECLİSİ
İÇ TÜZÜĞÜ


BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç
Kapsam
Dayanak
Tanımlar
İKİNCİ BÖLÜM
Çocuk Meclisi

Çocuk Meclisi Üyeliğine Aday Olabilmek için
Çocuk Meclisi Üyelerinin Seçimi
Çocuk Meclisinin Amacı
Çocuk Meclisinin Görevleri
Çocuk Meclisinin Organları
Çocuk Meclisinin Oluşumu
Çocuk Meclisinin İlk Toplantısı
Çocuk Meclis Başkanı, Başkan Vekilliği, Başkanlık Divanı, Sözcü ve Kâtip Seçimi
Faaliyet Kollarının Tespiti
Komisyonlardaki Üye Sayısı
Komisyon Üyelerinin Seçimi
Komisyon Başkanı, Başkan Vekili ve Sözcü Seçimi
Komisyonların Çalışma Usulü
İcra Heyeti
İcra Heyetinin Çalışma Usulü
Meclis Üyeliğinin Sona Ermesi
Çocuk Meclisinin Süresi

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çocuk Meclisinin Çalışması ve Meclisin Düzeni
Meclisin Toplanması
Meclis Toplantısının Süresi
Meclisin Olağanüstü Toplanması
Mecliste Görüşülecek Maddelerin Sunulması
Meclis Programı
Meclis Başkan ve Başkan Vekillerinin Görevleri
Meclis Görüşmelerinde Yeterli Üye Sayısı
Meclis Görüşmelerinde Çoğunluk Olmazsa
Mecliste Açık ve Gizli Toplantılar
Meclis Tutanağının İmzası
Meclis Kararlarının İlanı
Başkanın Sorulara Cevap Verme Mecburiyeti
Gensoru
Meclisin Düzen ve İntizamı
Meclis Toplantılarına Devam Etmeyen Üye
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Seçimler, Oylama, Görüşmelerin Yönetilmesi ve Yürütülmesi
Seçimler
Oylama
Görüşmelerin Yönetilmesi ve Yürütülmesi
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Çocuk Meclisinin Ayrıcalıkları
İdari Hükümler
Danışma Kurulu
Yürütme Yürürlük
KEPEZ BELEDİYESİ
ÇOCUK MECLİSİ
İÇ TÜZÜĞÜ


BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç,  Kapsam,  Dayanak,  Tanımlar
AMAÇ:
Madde 1. Bu iç tüzüğün amacı; Kepez Belediyesi Çocuk Meclisinin çalışma düzeni, Meclis Organlarının seçimi, faaliyet kollarının belirlenmesi ve meclis organlarının çalışma esaslarını belirlemektir.
KAPSAM:
Madde 2. Bu iç tüzük, Kepez Belediyesi Çocuk Meclisi ve Belediyenin ilgili birimlerini kapsar.
DAYANAK:
Madde 3. Bu iç tüzük, 5393 sayılı Belediye Kanunu hükümlerine istinaden hazırlanmıştır.
TANIMLAR:
Madde 4. Bu iç tüzükte geçen;
a) Belediye: Kepez Belediyesi’ni,
b) Çocuk Meclisi: Kepez Belediyesi Çocuk Meclisi’ni,
c) Genel Kurul: Çocuk Meclisi Genel Kurulu’nu,
d) Başkanlık Divanı: Çocuk Meclisi’ni sevk ve idare eden Çocuk Meclisi Organını,
e) Komisyon: Genel Kurul üyelerinden oluşan ve belli konularda çalışma yapan Çocuk Meclisi Organını,
f) İcra Heyeti: Komisyon Başkanlarından oluşan ve belli konularda çalışma yapan Çocuk Meclisi Organını,
g)  Seçim Komisyonu: Çocuk Meclisinde, çocuklar arası seçimi organize eder ve Çocuk Meclisi’nce seçilen Meclis Organı’nı temsil eder.
h)  Danışma Kurulu: Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce görevlendirilen danışman ve rehber öğretmenlerden oluşur.

İKİNCİ BÖLÜM
Çocuk Meclisi

Madde 5.  Çocuk Meclisi Üyeliğine aday olabilmek için;
a) 7–15 yaş arasında olmak,
b) Antalya’da ikamet etmek, 
c) Velinin muvafakatinin bulunması,
d) Başvuru formunun doldurması gerekmektedir.
Çocuk Meclisi Üyelerinin Seçimi;
Madde 6. Kepez ilçesi sınırları içinde bulunan ilkokul ve ortaokullar seçimle belirledikleri 1 asil ve 1 yedek üyeyi Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bildirirler.
Çocuk Meclisinin Amacı:
Madde 7. Çocuk Meclisi, Antalya’da yaşayan çocukların problemlerini, taleplerini ifade etmelerini ve çözümünde aktif rol almalarını, içinde yaşadığı ülkesinin ve milletinin milli, manevi, ahlaki değerlerini, örf ve adetlerini düşünebilmelerini ve geleceklerine güvenle bakabilmelerini amaçlar.
Çocuk Meclisinin Görevleri:
Madde 8. Çocuk Meclisi, miting, forum, açık-kapalı alan toplantıları, şölenler, kampanyalar, süreli süresiz yayınlar ve benzeri faaliyetler düzenleyebilir.
Madde 9.   Çocuk Meclisi, Belediye çalışmaları için tavsiye kararı alabilir.
Çocuk Meclisinin Organları:
Madde 10.   Çocuk Meclisi; Bir Meclis Başkanı, Üç Meclis Başkan Vekili, Beş Meclis Başkanlık Divan Üyesi, İki Sözcü, İki Katip, Komisyonlar, İcra Heyeti ve Genel Kurul’dan oluşur.
Çocuk Meclisinin Oluşumu:
Madde 11. Çocuk Meclisi; 141 Asil, 141 Yedek olmak üzere, 282 çocuktan oluşur.
Çocuk Meclisinin ilk Toplantısı:
Madde 12. Çocuk Meclisine seçilen 141 asil üye, Kasım ilk haftası toplanır.
Çocuk Meclis Başkanı ve Başkan Vekilleri Sözcü ve Katip Seçimi:
Madde 13. Kepez Belediyesi tarafından oluşturulan Seçim Komisyonu Çocuk Meclis Başkanı, Başkan Vekilleri, Başkanlık Divan Üyeleri, Sözcülerin ve Katip adaylarının başvurularını kabul eder.
Madde 14. Üyelerin en çok oyunu alan aday, Başkan seçilir.
Madde 15. Meclis Başkanı seçildikten sonra en çok oyu alan 1.,2.,3. kişi, sırayla Başkan Vekili, 5.,6.,7.,8.,9. kişi başkanlık divan üyesi, 10.,11. kişi sözcü 12. ve 13.kişi katip olur.   
Faaliyet Kollarının Tespiti:
Madde 16 Çocuk Meclisi, aşağıda belirtilen faaliyet kollarında komisyonlar oluşturur.
1. Eğitim Komisyonu, 
2. Kültür - Sanat Komisyonu,
3. Çevre ve Sağlık Komisyonu,
4. Barış ve Kardeşlik Komisyonu,
5. Yardımlaşma Komisyonu,
6. Spor Komisyonu,
7. Basın - Yayın Komisyonu,
8. Çocuk Hakları Komisyonu,
Komisyondaki Üye Sayısı:
Madde 17. Komisyonların üye sayısı çocuk Meclisi Üye sayısının Komisyon sayısına bölümü ile elde edilen aritmetik ortalamadır.
 Komisyon Üyelerinin Seçimi:
Madde 18. Herhangi bir komisyona 18’den fazla üye kabul edilmez
Komisyon Başkanı, Başkan Vekili ve Sözcü Seçimi:
Madde 19. Her komisyonun üyeleri kendi içlerinden bir Başkan, bir Başkan Vekili ve iki de Sözcü seçerler.
Komisyonların Çalışma Usulü:
Madde 20. Her komisyon, faaliyet alanları ve çalışma usulü hakkında bir İç Yönetmelik hazırlar.
Madde 21. Komisyonlar, Yıllık Faaliyet Raporu hazırlayarak, Çocuk Meclisi’nin onayına sunarlar.
Madde 22.Komisyonlar Kepez Belediyesi Çocuk Meclisi Çalışma Planı belirtilen yer zamanda toplanır, bir önceki ayın faaliyet raporunu hazırlayıp o ayın planlamasını yapar.
Madde23. Kepez Belediye Meclisi her ayın ilk haftası toplandığından komisyonlar meclisten bir hafta önceki pazartesi ve Salı günleri toplanıp hazırladıkları raporları iki gün içerisinde icra heyetine sunarlar.

İcra Heyeti :
Madde 24. İcra Heyeti, Komisyon Başkanlarından oluşur.
Madde 25. İcra Heyeti, her ayın son haftasında toplanarak, bir önceki ayın faaliyet raporlarını incelerler ve sonraki ayda yapılması düşünülen faaliyetlerle ilgili işbirliği yaparak, Çocuk Meclisi’nin aldığı kararların uygulanmasını sağlarlar.
İcra Heyetinin Çalışma Usulü:
Madde 26. İcra Heyeti komisyonlardan aldığı raporları meclis başkanlığına iletir. Meclis Başkanlığı icra Heyetinden aldığı raporları dosya haline getirip ayın son cuması Kepez Belediye Başkanlığına ve ilgili kurumlara iletir.

Meclis Üyeliğinin Sona Ermesi:
Madde 27. Çocuğun 15 yaşından gün alması ve Meclis İç Tüzüğü hükümlerine aykırılık göstermesi halinde, üyeliği sona erer.
Çocuk Meclisinin Süresi:
Madde 28. Çocuk Meclisi’nin süresi bir yıldır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çocuk Meclisinin Çalışması ve Meclisin Düzeni
Meclisin Toplanması:
Madde 29. Çocuk Meclisinin olağan toplantısı ayda 1 defa her ayın 4. haftasının ilk cuması gerçekleştirilir.
Meclis Toplantısının Süresi:
Madde 30. Meclis Toplantısının süresi, en çok bir gündür.
Meclisin Olağanüstü Toplanması:
Madde 31. Çocuk Meclisi’nin yazılı çağrısı veya üyelerden üçte birinin gerekçeli teklifi üzerine, Çocuk Meclisi olağanüstü toplanır. Olağanüstü toplantılarda çağrıyı gerektiren konudan başka bir iş görüşülmez.
Mecliste Görüşülecek Maddeler Sunulması:
Madde 32. Çocuk Meclisi’nde görüşülecek maddeler, Başkan tarafından Meclise sunulur.
Madde 33.  Üyelerden her biri, Çocuk Meclisinin görevine ait tekliflerde bulunabilir. Teklif, Meclis’te kabul edilirse programa alınır.
Madde 34. Olağan ve Olağanüstü toplantılarda görüşülecek program, Meclis Başkanı tarafından en az 10 gün önce Çocuk Meclisi üyelerinin evlerine gönderilir. Acil durumlarda bu süre, üç güne indirilebilir.
Meclis Başkanı ve Başkan Vekillerinin Görevleri:
Madde 35. Çocuk Meclisine, Meclis Başkanı başkanlık eder. Başkan, Meclisi açma, görüşmeleri idare, kararları kabul etme, ilan etme, bildirme ve Meclis toplantısının sona erdiğini söyleme görevlerini yürütür.
Madde 36. Meclis Toplantısında Başkan bulunamazsa, Birinci Başkan Vekili, o da bulunmazsa İkinci Başkan Vekili, o da bulunamazsa Üçüncü Başkan Vekili Meclise başkanlık eder.
Madde 37. Meclis Başkanın bir senelik faaliyetlerine ilişkin Meclis’e vereceği raporun görüşülmesi sırasında Meclis’e, görevlendirilen Başkan Vekili tarafından başkanlık edilir.
Meclis Görüşmelerinde Yeterli Üye sayısı:
Madde 38. Meclis üyelerinin tamamının yarısından fazla üyesi hazır bulunmadıkça görüşmeler yapılmaz. Kararlar, mevcut üyelerin çoğunluğunun oyları ile alınır. Oyların eşit olduğu durumlarda Başkanın tarafı tercih olunur. Üyelerin her biri, bizzat oyunu verir.

Meclis Görüşmelerinde Çoğunluk Olmazsa:
Madde 39.  Meclis toplantılarında üyelerin çoğunluğu hazır değilse, Meclis Başkanı, Meclisi tatil etmek ve en az yedi gün sonra toplamak üzere, gün tespit ederek üyelere bildirir. İkinci toplantıda kaç üye olursa olsun, mevcut üyelerle görüşmeler yapılır ve karar verilir.
Mecliste Açık ve Gizli Toplantılar:
Madde 40.  Meclis görüşmeleri açıktır. Başkan veya üye tarafından teklif edildiğinde Meclis çoğunluğunun vereceği karar üzerine, gizli oturum yapabilir.
Meclis Tutanağının İmzası:
Madde 41. Çocuk Meclisi’nce görüşülen maddeleri yazmaya mahsus tutanak, her görüşmeyi takiben Meclis Başkanı ve Kâtiplerce imza olunur.
Meclis Kararlarının İlanı:
Madde 42. Açık oturumlardaki karar sonuçların, kararların verildiği tarihten itibaren 48 saat içerisinde, Çocuk Meclisi kapısına asılmak suretiyle ilan olunur.
Başkanın Sorulara Cevap Verme Mecburiyeti:
Madde 43.  Meclis Başkanı, faaliyet alanına ait işlerde Meclis’e gerekli açıklamayı yapmaya ve sorulan soruların cevaplarını vermeye mecburdur. Başkan, bu soruların cevaplarını vermeye, başka bir üyeyi görevlendirebilir.
Gensoru:
Madde 44. Çocuk Meclisi üyelerinin her biri, çocuk faaliyetleriyle ilgili herhangi bir husus hakkında Meclis Başkanlığı’na önerge vererek, gensoruda bulunabilir. Gensoru önergesi, Meclis üye tam sayısının çoğunluğunca kabul edildiği takdirde gündeme alınır. Üzerinden tam 7 gün geçtikten sonra Meclis Başkanı’nın görevlendireceği kişiler, gensoruya Meclis önünde cevap verirler.
Meclisin Düzen ve İntizamı:
Madde 45.  Meclis Başkanı, Meclisin nizam ve intizamını temin ile görevlidir. Meclis düzenini bozan üye hakkında, ilgili maddelere göre muamele yapılır. Meclis müzakerelerini dinlemeye gelenlerden gösteri ve gürültü yapanlar, Meclis Salonundan çıkarılır. Başkan bu hususta, Belediye Zabıtası veya görevli personelden yararlanır.
Madde 46. Çocuk Meclisi, üyelerine İç Tüzük hükümlerine göre yaptırım uygulayabilir. Buna karşılık Meclis üyeleri de yasal haklarını kullanabilirler. Bu konuda yetkili merci, Kepez Belediye Başkanlığı’dır.
Meclis Toplantılarına Devam Etmeyen Üye veya Komisyon:
Madde 47. Birbirini takiben üç meclis veya komisyon toplantısına, gününde mazeretsiz devam etmeyen üye, Meclis kararıyla istifa etmiş kabul edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Seçimler, Oylama, Görüşmelerin Yönetilmesi ve Yürütülmesi
Seçimler:
Madde 48. Belediye Çocuk Meclisinde Başkan, Başkan Vekilliği, Başkanlık Divanı ve İcra Heyetinin üyeliği gibi, üyelerden her hangi birinin bir işe seçilmesi, gizli oy ile yapılır. Öteki hususlarda oylama açık oy ile yapılır.
Oylama:
Madde 49. Belediye Çocuk Meclisi’nde açık oy, ya özel işaret ya da isim belirtilmesi ile olur.
Madde 50. Özel işaret; elini yukarı kaldırmak veya ayağa kalkmakla olur. İşaretle oylamada, oyların sonucunu sayıp belirtmek, Başkan ve Kâtiplere aittir. Bunlar, çoğunluk olup olmadığında kuşkuya veya anlaşmazlığa düşerlerse, oylama tekrarlanır. Eğer kuşku giderilemezse, bu kez isim belirleme yoluyla oylamaya gidilir.
Madde 51. İsim belirleme yoluyla oylama şöyle yapılır; Çocuk Meclisi üyeleri yerlerinde otururken Meclis görevli memuru, oy sandığını dolaştırır; Üyelerden her biri, üzerinde kendi adı yazılı; iki kâğıttan ya Kabul anlamına geleni (beyaz) ya da Ret anlamına gelen (renkli) bir kâğıdı sandığın içine atar. Sandığı, Başkanın gözetimi altında ve Meclis Heyeti önünde kâtipler açar; içinde bulunan kâğıtları sayıp, cinslerini ayrı ayrı tespit ederler. Sayım sonucu, Başkan tarafından Meclise duyurulur.
Madde 52. Çocuk Meclisi’nde gizli oylama aşağıda belirtildiği gibi yapılır: Eğer bir seçim söz konusu ise, Üyelerden her biri oy pusulasına, seçtiği kişi veya kişilerin adlarını; eğer bir konunun oylaması söz konusu ise, Kabul veya Red kelimelerin, üzerine başka bir yazı veya işaret koymadan, Oy Sandığına atar. Daha sonra gözetim altında ve meclis önünde pusulalar, birer birer açılarak pusulalarda yazılı adlar veya evet ya da hayır kelimeleri tespit edilerek sonuç, Başkan tarafından Meclis’e bildirilir. Oy pusulaları, aynı renk ve biçimde olmak üzere, önceden üyelere dağıtılır.
Görüşmelerin Yönetilmesi ve Yürütülmesi:
Madde 53. Meclise duyurulmak üzere verilmiş belge varsa, gündemde yazılı maddelerin görüşülmesine başlanmadan önce bunları Başkan, Meclis’e bildirir.
Madde 54. Meclis Başkanlığına hitaben verilmiş dilekçeler, Başkan kabulü ile Meclise verir.
Madde 55. Gündem, Başkan tarafından yapılır ve Gündeme giren maddeler, belirli günde sırayla okunur ve görüşülür.
Madde 56. Üyelerin söz söylemek için önce, Başkanlıktan söz istemeleri gerekir. Söz isteyenlerin adları, istek sırasıyla Başkan tarafından işaret olunur. Önce, teklif olunan konu ve ilgili komisyon tutanakları okunur. Ondan sonra üyeler tarafından söz alınır. Başkan ne zaman isterse gereken açıklamalarda, savunmalarda bulunabilir.
Madde 57. Mecliste konuşan kişiler, olduğu yerde ayağa kalkarak konuşur.
Madde 58. Söz alanlar Başkan’a hitap ederek konuşurlar.
Madde 59. Söz söylerken, esas konu dışına çıkmak, bir kimsenin kişisel ve özel durumu hakkında hakaret niteliği taşıyacak veya büyük üzüntü yaratacak söz söylemek ve Meclisin düzenini bozacak davranışlarda bulunmak yasaktır; aksi takdirde Başkanlıkça ihtarda bulunulur. İki kez ihtar alan bir üye, davranış ve tutumunda devam ederse Başkan tarafından Meclis Salonunu terk etmeye davet edilir ve çıkartılır.
Madde 60. Görüşmeye son verilip, verilmemesi için oya başvurulur. Görüşmeye son verilmesi, çoğunlukla kararlaştırılırsa artık, görüşülenin lehine veya aleyhine konuşmak için kimseye söz verilmez.
 
Madde 61. Meclisçe alınacak kararlar şu üç yolla kabul veya reddedilmiş olur:
a) Meclisin, yönetmelikle belirlenmiş üye sayısının mutlak çoğunluğu ile olur. Yönetmelikle belirlenmiş üye sayısının mutlak çoğunluğu demek, Çocuk Meclisi’nin toplam üyesi kaç kişi ise bunun yarısından bir fazlasının bir konu hakkında birleşmesi demektir. Bu yol, yönetmeliğin aradığı hallerde uygulanır.
b)  Mecliste bir konunun görüşülmesi, oylama sırasında hazır bulunanların mutlak çoğunluğu ile olur. Bu da Meclisin örneğin yönetmelikle saptanmış üye sayısı 20 olan bir yerde, 11 üyenin hazır olması ile görüşmeye başlanıp oya başvurulduğunda, bu 11 üyenin 6’sının birleşmesiyle olur. Bir başka örnekle, 18 üyenin hazır olduğu Meclis toplantısında oylamaya başvurulursa, 10 kişinin birleşmesi şarttır.
c)  Mecliste hazır bulunan üyenin çoğunluğu ya nisbi ya da izafidir. Yönetmelikle belirli üye sayısı 20 olan bir mecliste örneğin, 11 üye ile görüşmeye başlanır ve oya başvurulup o konunun kabul edilip edilmeme hususu oya konulduğunda, yalnız 5 kişi kabul oyunda bulunsa, hazır olan üyenin çoğunluğu, o önergeyi kabul etmemiş olduğuna göre, bu öneri kabul edilmemiştir denemez; her halukarda, kabul etmeyenlerin de ayrıca tespit edilmesi gerekir. Çünkü bu kez, 4 kişi Red oyu verirse, hazır olan üyelerden 4 kişi olumlu oy, 4 kişi de olumsuz oy kullanmış olduğuna göre, lehte oylamada 6 kişi, aleyhte oylamada 7 kişi çekimser kalmış olduğuna göre, 4 oya karşılık 5 oy ile öneri kabul edilmiş sayılır.
Madde 62.  Genel olarak Meclis görüşmeleri açıktır. Herkes görüşmeleri, dinlemeye mahsus ayrılmış yerde oturarak dinleyebilir. Meclisin çoğunlukla gizli toplantı yapmaya karar vermesi halinde, yapılacak gizli toplantıda dinleyiciler Meclis Toplantı Salonu dışına çıkarılır.
Madde 63. Meclis Kurulunda her madde kabul veya reddedildikten sonra Başkan “Meclis çoğunlukla veya oybirliği ile kabul veya reddetti” diyerek, sonucu açıkça duyurur.
Madde 64. Meclis üyelerinin oturduğu bölümlere Başkan, üyeler ve açıklamalarda bulunmak üzere görevlendirilmiş kimselerden başka kimse giremez.
Madde 65.  Meclis kararları, Başkan veya Başkan Vekilleri ile kâtiplerden en az birisi tarafından imzalanarak, Çocuk Meclis Başkanlığına verilir ve bu, Başkanlıkça yerine getirilir.
Madde 66.  Mecliste söz alanlar, sözlerini bitirmeden üyelerden biri tarafından görüşmelerin yeterliliği önerilirse, önce bu öneri oya konulur. Görüşmelerin yeterliliği isteği reddedilirse, söz almış olanlara sırayla söz verilmekte devam olunur.
Madde 67. Görüşülmekte olan madde hakkında üyeler tarafından yapılan teklifler birden fazla ise, birinin oya konulup reddedilmesi halinde, diğer önerilerin oylamasının sonuç alınmasını güçleştirecek bazı durumlar yaratmamasına dikkat edilerek teklifler, ona göre sıraya konulur. Örneğin; görüşülmekte olan konunun görüşülmesinin ertelenmesi veya başka bir konunun bu konudan önce ele alınması önerilmişse, öteki tekliflerden önce bu önerinin oylanması gerekir.
Görüşülmekte olan konunun reddedilmesi teklif edilirse, ondan sonra bu hususun oylanması gerekir.
Görüşülmekte olan konunun değiştirilerek kabul edilmesi önerisi varsa, daha sonra da bu oya konulur.  
Değişiklik önerileri birbiriyle çatışır nitelikte ve sayıca çok ise, esas konuya en uzak olan değişiklik önerisinden başlayarak oylama yapılır.
Madde 68. Görüşme konusu olan bir madde, iki ayrı konuyu kapsıyorsa ve birbirinden ayrılarak ayrı ayrı oya konulması önerilirse, ona göre işlem yapılır.
Madde 69. Oy toplanmaya başlanmadan önce, çoğunluk bulunup bulunmadığından tereddüt edilerek mevcut üyenin sayılması önerilirse bu öneri üzerinde görüşme yapılmaksızın, gereği, Başkan ve Başkanlık Divanı üyeleri tarafından yerine getirilir.
Madde 70. Meclisin aylık toplanma dönemlerine Toplantı Dönemi, bir günlük toplanma sürelerine Birleşim ve bir günde çeşitli aralarla yapılan toplantıların her birine de Oturum denir. Tutanakların başında “2013 Yılının, 1. Toplantı döneminin 2. birleşiminin, birinci oturumu veya ikinci oturumu” gibi belirtilir.

Madde 71. Meclis görüşmelerinin kayda mahsus tutanaklarını her görüşmeden sonra imzalamak ve bunların saklanıp korunmasını, gizli oturum tutanaklarının saklılığını sağlayacak önlemlerin alınmasını sağlamak, bazı törenlerde Çocuk Meclisi adına hazır bulunacak kimseleri seçmek, Başkana ve seçilmiş kâtiplerden oluşan Başkanlık Divanına aittir.
Madde 72.  Komisyonlar gizli oy ile içlerinden birini Başkan, birini Başkan Yardımcısı ve iki çocuğu da Sözcü seçerler. Komisyon belgelerinin saklanıp korunması, kararların yazılması bu Sözcüye aittir. Komisyon adına mecliste bilgi vermek, Başkan ve onun görevlendireceği kişiye aittir.
Madde 73. Komisyonlar, üyelerinin çoğunluğu hazır bulunmadıkça bir konuyu karara bağlayamazlar. Kararlar mevcut üyelerin çoğunluğu ile alınır. Azınlıkta kalanlar, görüşlerini tutanağa yazabilirler. Komisyon kararları Başkan ve üyeler tarafından imzalanır.
Madde 74. Meclisin görüşmelerinde düzeni bozacak gürültü olursa ve Başkanın ihtarlarına rağmen bu gürültü devam ederse, Başkan ertesi gün toplanmak üzere Meclisi tatil eder.
Madde 75.  Her oturum sonunda önce, Meclis görüşmelerine son verilirken, gelecek toplantının hangi gün ve saatte başlayacağı ve ne görüşüleceği, Başkan tarafından üyelere duyurulur ve buna göre düzenlenecek meclis gündemi, meclis odasının uygun bir yerine asılır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
Çocuk Meclisinin Ayrıcalıkları:
Madde 76. Çocuk Meclisi üyesi çocuklar, diğer çocuklarla eşit konumda olmakla beraber çalışmalarında Belediyenin tüm imkânlarından yararlanabilirler. Belediye de, Çocuk Meclisi’nin çalışmalarını kolaylaştırıcı ve Çocuk Meclisini tanıtıcı her türlü çalışmayı yapacaktır.
İdari Hükümler:
Madde 77. Meclis, çalışmalarında bağımsızdır. Çalışmalarında sekretarya, idari ve bürokratik işlemleri Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nce yürütülür.
Danışma Kurulu:
Madde 78. Çocuk Meclisi, çalışmalarında danışman ve rehber öğretmenlerden oluşan Danışma Kurulu’ndan yararlanır.
Yürürlük ve Yürütme:
Madde 79. Bu İç Tüzük, Kepez Belediyesi Kurucu Çocuk Meclisi’nce kabulünden itibaren yürürlüğe girer.
Madde 80. Bu İç Tüzük hükümlerini Kepez Belediyesi Çocuk Meclisi Başkanlığı yürütür.

 

Yukarı